×

Неуролингвистичка програма за деца
од 8 - 11 години

Дата и време: Петок, 04.12.2015 - 17:00 – 18:00ч

Локација: Јавна Соба - Центар за дизајн и иновации

Презентер: Марија Милошевска

Јазик: Македонски и Англиски

Пријавување: На овој линк!

ОПИС НА РАБОТИЛНИЦАТА

Почитувани Родители и Деца,
Би сакале да ви презентираме една интересна програма која има за цел да ги поттикне децата да се запознаат повеќе со своите ресурси и капацитети да научат како да ги насочат истите кон конкретни цели и како да ги организираат своите активности во сооднос со надворешните ресурси со цел да бидат успешни и среќни во своето дејствување и живеење.
НлпЗаДеца е програма за деца која содржи апликативни стимулирачки техники кои ќе ги движат децата кон еден процес на освестување и запознавање на својата личност и околината. Знаејќи што повеќе за своите потенцијали, учејќи како да изградиме позитивни мисли формулирани во позитивни јазични фрази дирекно влијаеме кон секојдневните активностите а истите го градат нашиот живот.
НЛП доаѓа од зборовите Неуро Лингвистичко Програмирање и претставува збир на применливи психолошки техники и вежби насочени кон разни цели како: личен развој, менаџирање на ресурси, маркетинг, спорт... НЛП е популарен во светот од 1963год. и брзо се шири како правец бидејќи дава брзи промени на лично и професионално поле. Инспирирани од ефектите направивме програма применлива за деца кои се наоѓаат во период на развој и каде конкретни стимулации ќе доведат до реализирање на сопствениот капацитет.
Во петок 4.12.15 од 17:00 - 18:00ч. ве покануваме сите кои сакате да го поттикнете своето дете на возраст од 8 - 11 години да искуси едночасовен период со креативно инспиративна програма. Локација: Јавна Соба, детскиот простор.
Темите кои ќе се обработат овој ден ќе бидат:
- Моите сетила-мој свет
- Каде е мојот простор
- Моето креативно изразување
*Оние кои веќе присуствувале на НЛП работилницата која беше одржана за време на Skopje Design Week слободно може да дојдат на оваа работилница повторно бидејќи вежбите ќе бидат обработени на поинаков начин.
Се гледаме. :)
Пријавувањето е задолжително, местата во групата се ограничени!

Пријавување: На овој линк!

Neuro Linguistic Programming for children
from 8 - 11 years

Date and time: Friday, 04.12.2015 - 17:00 - 18:00h

Venue: Public Room – Center for design and innovation

Mentor: Marija Milosevska

Language: Macedonian and English

Application: Click this link!

WORKSHOP DESCRIPTION

Dear Parents and Children,
We would like to present you an interesting program which aims to encourage children to learn more about their resources and capacities to learn how to direct them to specific goals and how to organize their activities in relation to external resources in order to be more successful and happy in their activities and living.
NLPforChildren is a program for children that contains stimulating application techniques that will move children towards a process of awareness and introduction of their personality and surroundings. Knowing more about our own potential, learning how to build positive thoughts formulated in positive language phrases, we directly influence daily activities which build our lives.
NLP comes from the words Neuro Linguistic Programming and is a sum of effective psychological techniques and exercises aimed at various purposes such as personal development, management of resources, sports and etc. It gains its popularity in the world in 1963 and quickly spreads as a direction that gives rapid changes in personal and professional field. Inspired by the effects, we made a program applicable to children who are in the period of development and where specific incentives will lead to the realization of their capacity.
Friday 4.12.15 from 17:00 - 18: 00h. We invite all who want to encourage their children aged 8-11 years to experience a one-hour creatively inspiring program. Location: Public Room, the kid’s room.
The topics that will be addressed this day will be:
- My senses, my world
- Where is my space?
- My creative expression
* Those who have attended NLP workshop that was held during Skopje Design Week are free to come to this workshop again as exercises will be processed in a different way.
See you. :)
Please reserve your presence, since we have limited number of seats!

Application: Click this link!