WINE TASTING
МК верзија

Format: Wine tasting
Topic: Balkan wine region and specific variety of wines
Duration: 10 weeks (every Monday approximately 120 min.)
Start: Monday, 11. March, 2019 (18:30h.)
Location: SLAVA ROOM, floor 1
Sommelier: Petar Velickovic
Language: Macedonian / English
Price: 9.500 denars
Application: Required (limited number of participants 12)
Deadline for application: 07th March, 2019

ABOUT THE COURSE
Public Room in cooperation with the Sommelier Petar Velickovic is organising Wine Tasting Course where autochthonous sorts of wine from 5 Balkan countries will be tasted. Wines presented are coming from the wine regions in Croatia, Serbia, Bulgaria, Greece and Macedonia.
This course aims to produce new wine lovers with augmented knowledge in wine sorts from the Balkan, who they can later on use the same knowledge as bases for professional sommelier course. The course also welcomes sommeliers who don’t want to stop learning, tasting and socializing.
The programme includes tasting of red and white wines predominantly, but on several occasions there will be sparkling and dessert wines served as well. Each wine is a seal of a particular region so the participants will discover more about its history, harvest period, dominant minerals in the soil, climate, and other specifics which make that sort of wine unique.
Balkan Peninsula has a great tradition in wine consumption and that is why there are lot of unique sorts that are exclusively cultivated in this part of the world. Beside the Macedonian wine regions - Vardar Valley, Polog and Pelagonija, the program includes wines from Istra and Dalmatia (Croatia), Sumadija and Srem (Serbia), Danube plain and Thracian Valley (Bulgaria), North of Greece and the Aegean Sea islands (Greece).

WHAT IS COVERED WITH THIS COURSE
• Tasting 50 red, white, sparkling and dessert wines,
• How to make food pairing with the wines,
• Detailed information on the wine regions and their traits,
• Information on the specific wine sorts and notable wineries in the region.
• Debate focused on taste, scent and wine scoring,
• Tips – which food (mezze) is compatible with each wine.

WHO CAN APPLY
Wine lovers, people who enjoy a good glass of wine, want to widen their horizons and augment their knowledge. Here we offer an informal education which helps the participants to learn about the important Balkan wine regions and to have information both, the dominant wineries and the regions. From this course every participant will learn how to recognize the taste of a particular wine and to choose the best wine in a restaurant or in a market. The tutorials for a food and wine parings is the chery on the cake. Mini bites, finger food compatible with each wine will be served during the wine tasting.

PRICE
9.500 MKD – price of the course and it includes:
• Printed information on the wine regions,
• Tasting 50 different wines from the Balkan region,
• Food (appetizers) compatible with each wine,
• Socializing with other wine lovers.

WHAT SHOULD I DO TO TAKE PART AT THE WINE TASTING COURSE?
• To apply for the Wine Tasting Course by sending an email at info@publicroom.org and ask for instructions for payment,
• To pay 9.500 denars for the course,
• Be on time on 11th of March at 18:30 in Public Room and take active part in Wine tasting Course.Формат: Дегустација на вина
Тема: Балкански вински региони и специфични сорти на вина
Времетраење: 10недели (секој понеделникпо 100 до 120 минути)
Почеток: Понеделник, 11.март, 2019 (18:30ч.)
Место: SLAVA ROOM, кат 1
Сомелиер: Петар Величковиќ
Јазик: Македонски/English
Цена: 9.500 денари
Упис: задолжителен (број на учесници е лимитиран до 12)
Рок за пријавување: 07.март, 2019

ЗА КУРСОТ
Јавна соба во соработкасо сомелиерот Петар Величковиќ организираат курс за дегустација на вина од автохтони сорти од пет балкански земји. Се работи за вина кои се застапени во винските региони во Хрватска, Србија, Бугарија, Грција и Македонија.
Работиме на еден курс кој ќе произведе нови познавачи на вино кои своето знаење подоцна ќе го употребат во приватниот живот или ќе им биде одлична подлога за професионален курс за сомелиери. Тука се добредојдени и сомелиери кои никогаш не сакаат да престанат да учат, дегустираат и да се социјализираат.
Програмата опфаќа дегустација на црвени и бели,а во неколку наврати ќе бидат послужени пенливи и десертни вина кои се специфични за секој од регионинте кои се програмски опфатени. Секое вино е печат на самиот регион, а учесниците ќе можат да откријат малку повеќе и за историјата, периодот на берба, минералите во почвата, климата, и други карактеристики кои ја прават таа сорта посебна.
На Балканот има голема традиција во одгледување на вино, затоа и постојат толку уникатни сорти кои исклучиво се култивираат на ова поднебје. Покрај македонските вински региони Вардарска долина, Полог и Пелагонија, програмата на овој курс вклучува вина од Истра и Далмација (Хрватска), Шумадија и Срем (Србија), Дунавска рамнина и Тракија (Бугарија), Северна Грција и островите во Егејско море (Грција).

ШТО ОПФАЌА СЕКОЈ ЧАС
• Дегустација на 50, црвени, бели, пенливи и десертни вина,
• Совети за спарување на вината со соодветна храна,
• Детални информации за вински региони и нивните специфичности,
• Информации за специфични вински сорти (етикети) и познати винарии од регионите,
• Дебата за вкусот, аромата и бодување на секое вино,
• Храна (мезе) компатабилна со секое вино.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ КУРС
Љубители на вино, луѓе кои уживаат во добра чаша вино и сакаат да ги прошират своите хоризонти.Се работи за неформално образование кое ќе им помогне на сите учесници да научат кои вина се најпознати од балканските вински региони, информации за винариите од истите региони. Од овој курс секој учесник ќе научи како да го препознае вкусот на виното, да го одбере најдоброто вино кога се наоѓа во продавница или ресторан. Спарувањето со соодветна храна е шлагот на тортата. Мини залчиња од храна која е компатибилна со секое вино ќе биде сервирана за време на дегустацијата на вината.

ЦЕНА
9.500 МКД – цена на курсот, и вклучува:
• Печатени информации за винските региони кои програмски се изучуваат,
• Дегустација на 50 различни вина од целиот балкански регион,
• Храна (мала закуска) која е компатибилна со секое вино,
• Социјализација со останати љубители на вино.

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА СТАНАМ УЧЕСНИК НА КУРСОТ ЗА ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНА?
• Да се пријавам за курсот со испраќање на email на info@publicroom.org и да побарам инструкции за плаќање,
• Да уплатам 9.500 денари за курсот,
• Да дојдам на 11.март 18:30 во Public Room и да станам дел од неформалното образование за дегустација на вина.

СОМЕЛИЕР ПЕТАР ВЕЛИЧКОВИЌ

Петар Величковиќ е сертифициран сомелиер, WSET Вински едукатор во Wine Way центарот за винска едукација во Скопје и студент со WSET диплома. Работел во повеќе интернационални ресторани со мишелин ѕвездички како Wolfgang Puck’s CUT Restaurant во Four Seasons (Бахреин); Jason Atherton’s restaurant Social (Дубаи), Silversea Cruises. Во моментов, ја завршува својата WSET диплома и го остварува својот сон да биде првиот Учител – мајстор на вино во Македонија и Србија.
Како и секој вински вљубеник и тој ќе каже дека има еден момент во животот кога сфаќате дека виното ќе биде ваша пасија. Во случајот со Петар, тоа било кога на подарок ја добил книгата “Wine Wise”, а со неа и „винската бубачка“.
Се надеваме дека овој курс ќе биде моментот која Вие ќе ја добиете вашата „винска бубачка“.

Address

Str. 50 Divizija, 22
1000 Skopje, Macedonia 


Contacts

Email: info@publicroom.org        
Phone: +389 78250554
Facebook
Instagram